od バイナリ・ファイルの内容を閲覧する

バイナリ・ファイルの内容を閲覧する

構文

od [-abcdfhiloxv] [-s[bytes]] [-w[bytes]] [-A radix] [-jbytes] [-N bytes] [-t type] [--skip-bytes=bytes][--address-radix=radix] [--read-bytes=bytes] [--format=type] [--output-duplicates] [--strings[=bytes]][--width[=bytes]] [--traditional] [file...]

説明

バイナリ・ファイルの内容を表示する。

関連記事

スポンサーリンク

INSERT関数 文字列中に文字列を挿入する

ホームページ製作・web系アプリ系の製作案件募集中です。

上に戻る